پیاده سازی SAP

گروه بندی مقالات

پیاده سازی SAP
ارائه شده توسط مهندس سید محسن ریاستیان
شرح اولین تجربه موفق پیاده سازی SAP در ایران...