پیاده سازی و استقرار SAP ERP

پیاده سازی و استقرار SAP ERP
 • پیاده سازی و استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP
 •  
 • پياده‌سازي و استقرار سيستم جامع برنامه‌ريزي SAP ERP بر اساس متدلوژي ASAP 7.2 انجام خواهد پذيرفت. در این متدولوژی مجموعه جامعی از اقدامات برای هر فاز لیست شده است که با توجه به شرایط قرارداد و کارفرما فعالیت‌هایی که برای اجرای صحیح قرارداد لازم است انجام خواهد شد.
 •  با توجه به بیش از 10 سال تجربه و استفاده مکرر از این متدولوژی در پیاده سازی  سیستم SAP ERP در ایران ، متدولوژی فوق با توجه به شرایط خاص حاکم بر سازمانهای ایرانی بومی سازی شده است.
 • اين متدولوژي به 6 فاز زير تقسيم‌بندي مي شود.
 • 1.    آماده‌سازي اولیه - Preparation
  2.     شناخت و ارائه راه‌حل To Be - Blue Print
  3.    طراحي و تست سيستم - Realization
  4.    آماده‌سازي نهايي - Final Preparation
  5.    استقرار و پشتيباني - Go Live & After Go Live Support
  6.    تحویل نهایی - Run
 • در ادامه مجموعه اقداماتی که در هر فاز انجام می‌شود به اختصار توضیح داده خواهد شد.


 • 1.    آماده‌سازی‌اولیه - Preparation
 • اين فاز به منظور آماده‌سازي سازمان براي شروع پروژه پياده‌سازيSAP ERP مي‌باشد و بستگي به بزرگي سازمان و اسكوپ بين 15روز تا دو ماه طول خواهد كشيد. عمده فعاليت‌هاي اين فاز عبارتند از:
  1.1 Project Management
      1.1.1 Phase Start-Up
          1.1.1.1 Define Project Organization, Roles, and Responsibilities
          1.1.1.2 Phase Resources Allocation
          1.1.1.3 Assignment of Roles and Responsibilities
          1.1.1.4 Setup of Project Logistics and Infrastructure
          1.1.1.5 Phase Kickoff Meeting
      1.1.2 Project Initiation
          1.1.2.1 Project Charter
          1.1.2.1 Schedule for Project Planning
      1.1.3 Project Management Plan Definition
          1.1.3.1 Integrated Change Control Procedure
          1.1.3.2 Issue Management Procedure
          1.1.3.3 Scope Management Plan
          1.1.3.4 Time Management Plan
          1.1.3.5 Cost Management Plan
          1.1.3.6 Quality Management Plan
          1.1.3.7 Human Resource Management Plan
          1.1.3.8 Communication Management Plan
          1.1.3.9 Risk Management Plan
      1.1.4 Execution, Monitoring, and Controlling of Results
          1.1.4.1 Project Performance Reports
          1.1.4.2 Project Budget
          1.1.4.3 Change Request Log Updates
          1.1.4.4 Issues Log Updates
          1.1.4.5 Work Breakdown Structure
          1.1.4.6 Project Schedule and Blueprint Workshop Schedule
          1.1.4.8 Communication Matrix
          1.1.4.9 Team Member Evaluations and Appraisals
      1.1.5 Project Standards
          1.1.5.1 SAP Solution Manager Usage Guidelines
          1.1.5.2 Business Process Modeling Standards
          1.1.5.3 Initial Development Management Standards
          1.1.5.4 SAP Services Deployment Plan
          1.1.5.5 Software System Configuration Standards
          1.1.5.6 Enhancement and Modification Standards
          1.1.5.7 Support Package and Upgrade Standards
          1.1.5.8 Change Request and Transport Management Standards
          1.1.5.9 Test Management Standards
          1.1.5.10 Post Implementation Service and Support Standards
          Composite Application Design and Development Standards 1.1.5.11
      1.1.6 Phase Closure and Sign-Off
          1.1.6.1 Lessons-Learned Log Updates
          1.1.6.2 Project Review
          Phase Acceptance and Closure 1.1.6.3
  1.2 Organizational Change Management
      1.2.1 Organizational Change Management Charter
      1.2.2 Stakeholder Identification
      1.2.3 Organizational Change Management Roadmap
      1.2.4 Project Team Building
  1.3 Training
      1.3.1 Project Team Training Strategy
      1.3.2 Project Team Level 1 Skills Development
      1.3.3 Management of End-User Training
  1.4 Data Management
      1.4.1 Data Migration Workshop
      1.4.2 Data Audit
      1.4.3 Data Migration Scope and Requirements Document
      1.4.4 Data Migration Approach and Strategy Document

  2.    شناخت  آنالیز و طراحی - Blue Print
  هدف از اجرای این فاز شناخت فرايندها، نيازمندي‌ها، مشكلات و تنگناهاي اطلاعاتي و فرايندي، گزارشات و فرم‌هاي درخواستی، و نهایتا رسیدن به یک فهم مشترک از فرایندها و نیازهای سازمان بین تیم کارفرما و مشاوران است. سپس مشاوران SAP براي هر یک از نیازها، راه‌حل‌های موجود در SAP را  ارائه داده و اگر براي بخشي از فرايند يا نياز اطلاعاتي سازمان، SAP پاسخگو نباشد، در صورت امكان راه‌حل ارائه داده و در سيستم توسعه خواهند داد. عمده فعاليت‌هاي اين فاز در جدول زیر ارائه شده است.
  جدول فعالیت‌های فاز Blue Print
  2.1 Project Management
      2.1.1 Phase Start-Up
          2.1.1.1 Phase Resources Allocation
          2.1.1.2 Detailed Phase Schedule
          2.1.1.5 Phase Kickoff Meeting
      2.1.2 Project Management Plan Update
      2.1.3 Execution, Monitoring, and Controlling Results
      2.1.4 Phase Closure and Sign-Off
          2.1.4.1 Lessons Learned Log Updates
          2.1.4.2 Project Review
         2.1.4.3 SAP Technical Feasibility Check
          2.1.4.4 Phase Acceptance and Closure
  2.2 Organizational Change Management
      2.2.1 Stakeholder Analysis
      2.2.2 Change Impact Analysis
      2.2.3 Communication Plan
  2.3 Training
      2.3.1 Learning Needs Analysis
          2.3.1.1 Role Mapping
      2.3.2 Training Project Plan (Detailed)
      2.3.3 Learning and Deployment Strategy
      2.3.4 Content Development
          2.3.4.1 Training Tools Selection
          2.3.4.2 Authoring Tool Environment
          2.3.4.3 Training Infrastructure Checklist
          2.3.4.4 Training Environment Strategy
          2.3.4.5 Remote Delivery Strategy
      2.3.5 Project Team- Level 2 Skills Development
  2.4 Data Management
      2.4.1 Legacy Data Migration
          2.4.1.1 Data Quality Assessment
          2.4.1.2 Automated Data Migration Design
          2.4.1.3 Manual Data Migration Plan
          2.4.1.4 Data Quality Plan
          2.4.1.5 Data Security Design
          2.4.1.6 Testing Strategy
      2.4.2 Legacy Data Archive
  2.5 Business Process Management
      2.5.1 Blueprint Approach
          2.5.1.1 Solution Manager and Business Process Management
      2.5.2 Value Realization
      2.5.3 Business Objects Modeling
          2.5.3.1 Business Organizational Structure
          2.5.3.2 General Settings and Master Data
          2.5.3.3 User Role Concept
          2.5.3.4 Logical Data Modeling
      2.5.4 Business Solution Design
          2.5.4.1 Business Process Requirements
          2.5.4.2 Business Process Requirements - Cross Functional
          2.5.4.3 Business Process Map
          2.5.4.4 Business Scenario Design
          2.5.4.5 Business Process Design
      2.5.5 Solution Transformation and Design
          2.5.5.1 Core Configuration - Master Data ( Ie: Order Type)
          2.5.5.2 SOA and Composition
          2.5.5.3 Solution Gaps and Core Enhancements
          2.5.5.4 Third-Party Solution
  2.6 Technical Solution Management
      2.6.1 Technical and Integration Design
      2.6.2 Development Environment
      2.6.3 System Administration Procedures
      2.6.4 Support Strategy and Procedures
      2.6.5 Project IMG
      2.6.6 Authorization Requirements and Design
      2.6.7 SOA/Composition Development Environment - D&Q&P  Artichecture
          2.6.7.1 Development Landscape Concept
          2.6.7.2 Solution Deployment Concept
  2.7 Integrated Solution Management
      2.7.1 Testing Strategy and Approach
      2.7.2 Test Planning

 • 3.    پیاده‌سازی و تست سيستم  - Realization 
   اين فاز به دليل اهميت و طولاني بودن معمولا به دوبخش Base Line Configuration و Test تقسيم مي‌شود:
  •     سفارشي‌سازي سيستم Base line Configuration
  • با توجه به گزارش Blue Print در اين فاز، مشاوران، سيستم SAP را بر اساس نيازمندي‌هاي ارائه شده Customize مي‌كنند و در مواردي كه SAP پاسخگو نباشد Modification و يا Enhancement انجام مي‌شود. برنامه انتقال اطلاعات (Migration) نوشته مي‌شود. فرايندهايي كه تغييرات آيين‌نامه‌اي كرده و يا مسئوليت آن بعد از پياده‌سازي SAP تغيير مي‌كند شناسايي شده و در صورت نياز آيين‌نامه‌ها و يا دستورالعمل‌ها اصلاح خواهند شد. در اين فاز سطح دسترسي در هر ماژول نيز تهيه خواهد شد. در اين فاز، آموزش مورد نياز با توجه به فرايندهاي پياده‌سازي شده به Key User ها ارائه خواهد شد. در ادامه ليست فعاليت‌های اين فاز نمایش داده شده است.
  •     فاز تست  Unit & Integration Test -
  •  در اين فاز سيستم آماده براي تست است.  سه نوع تست در اين مرحله انجام خواهد شد:
   •     تست‌های تکنیکال مانند Volume Test , Stress Test ،Security Test
   •     تست عملکرد هر ماژول يا Unit Test – تست بخش‌هايي از ماژول كه هيچگونه ارتباطي با ماژول‌هاي ديگر ندارد.
   •     تست يكپارچگي  يا Integration Test  - مهم‌ترین تست بوده که در آن سناریوهای واقعی سازمان شبیه‌سازی شده و همه ماژول‌ها با یکدیگر تست می‌شوند. هدف از این فاز تست صحت یکپارچگی‌های تعریف شده در سیستم می‌باشد.
   •     تست دسترسي يا Authorization Test  - تست دسترسي‌هاي مورد نياز اعلام شده كه معمولا انجام اين تست همراه باUnit Test  و Integration Test انجام مي‌شود. براي انجام تست واحد و يكپارچگي، بايد كليه سناريوهاي موجود در سازمان تهيه شده و در سيستم تست گردد تا Key user ها مطمئن شوند سيستم براي كليه حالت‌هاي سازمان پاسخگو مي‌باشد. در صورت مشاهده خطا و يا مغايرت با درخواست‌هاي ارائه شده در گزارش Blue Print، مشاوران SAP موارد فوق را حل خواهند نمود. پس از حل كليه خطاها و تاييد Key user ها سيستم آماده براي اجرايي شدن خواهد بود. در جدول زير فعاليت‌هاي اين فاز ليست شده است.
  جدول فعالیت‌های فاز Realization
  3.1 Project Management
      3.1.1 Phase Start-Up
          3.1.1.1 Phase Resources Allocation
          3.1.1.2 Detailed Phase Schedule
          3.1.1.4 Phase Kick Off Meeting
      3.1.2 Project Management Plan Update
      3.1.3 Executing, Monitoring, and Controlling of Results
      3.1.4 Phase Closure and Sign-Off
          3.1.4.1 Lessons Learned Log Updates
          3.1.4.2 Project Review Service Report
          3.1.4.3 Phase Acceptance and Closure
  3.2 Organizational Change Management
      3.2.1 Role Mapping
      3.2.2 Communication Activities
  3.3 Training
      3.3.1 Project Team Level 3 Skills Development
      3.3.2 End User Training and Documentation Development
          3.3.2.1 Training Master Data Requirements
          3.3.2.2 Training Plan
      3.3.3 Training Environment
      3.3.4 Training of the Trainers
      3.3.6 End User Training Schedule and Logistics
  3.4 Data Management
      3.4.1 Legacy Data Migration
          3.4.1.1 Final Data Quality Assessment
          3.4.1.2 Data Migration Program Units
          3.4.1.3 Manual Data Migration
          3.4.1.4 Data Quality Reports
          SAP Load-Ready Data 3.4.1.5
          Data Migration Test Results 3.4.1.6
      3.4.2 SAP Data Archiving
          Data Archive Plan 3.4.2.1
          3.4.2.2 Data Archive Storage Plan
          3.4.2.3 Data Archive Implementation Testing
  3.5 Business Process Management
      3.5.1 Business Process Procedures Audits
      3.5.2 Configured General Settings and Organizational Structure
      3.5.3 Configured Master Data Objects 1-n
          3.5.3.1 Master Data Baseline Configuration
          3.5.3.2 Master Data Final Configuration
          3.5.3.3 Master Data Validation Test Cases
      3.5.4 Core Configuration
          3.5.4.1 Scenario Configuration Documentation
          3.5.4.2 Business Process Baseline Configuration
          3.5.4.3 Business Process Final Configuration
      3.5.5 Solution Gaps and Core Enhancement
          3.5.5.1 Business Process Report Development
          3.5.5.2 Business Process Interface Development
          3.5.5.3 Business Process Enhancement Development
          3.5.5.4 Business Process Form Development
          3.5.5.5 Business Process Workflow Development
          3.5.5.6 Final Code Review
          3.5.5.7 Technical Specifications Complete
      3.5.8 Scenario Test Cases and Results
          3.5.8.1 Business Process Unit and String Test Cases
      3.5.9 Business Process Monitoring
  3.6 Technical Solution Management
      3.6.1 Quality Assurance Infrastructure and Environment Design and Setup
      3.6.2 Production Infrastructure and Environment Design and Setup
      3.6.3 Technical Operations and Handover Strategy
      3.6.4 Failover Environment Design and Setup
      3.6.5 Failover Environment Test Results
      3.6.6 System User Roles and Authorization Administration
      3.6.7 Technical Integration Check
      3.6.8 SAP Going Live Check
  3.7 Integrated Solution Management
      3.7.1 Preliminary cutover plan
      3.7.2 Functional Test
      3.7.3 Functional Test Results
          3.7.3.1 Test Results
          3.7.3.2 User Acceptance Test Results
          3.7.3.3 Performance Test Results

  4.    آماده‌سازي نهايي و اجرا  - Final Preparation
  اين فاز پس از تاييد key User ها در فاز تست، انجام خواهد پذيرفت. سرور عملياتي در فاز قبل آماده و نصب شده است. در اين فاز كليه Customizing ها به سرور عملياتي منتقل مي‌شود، سپس تنظيمات هر ماژول روي آن انجام شده و كليه Master data ها در سيستم به صورت اتوماتيك Migrate مي‌شوند. يكي ديگر از فعاليت‌هاي مهم كه توسط Key User ها انجام مي شود، آموزش سيستم SAP (سناريوهاي تست شده) به كاربران نهايي است. آخرين فعاليت قبل از Go Live، انتقال مانده‌ها مانند موجودي انبارها، مانده حساب‌ها، مانده مرخصی و ..... مي‌باشد. در جدول زير فعاليت‌هاي اين فاز ليست شده است.
  جدول فعالیتهای فاز نهایی سازی -  Final Preparation
  4.1 Project Management
      4.1.1 Phase Start-Up
          4.1.1.1 Phase Resources Allocation
          4.1.1.2 Detailed Phase Schedule
          4.1.1.3 Phase Kickoff Meeting
      4.1.2 Project Management Plan Updated
      4.1.3 Executing, Monitoring, and Controlling Results
      4.1.4 Phase Closure and Sign-Off
          4.1.4.1 Lessons Learned Log Updates
          4.1.4.2 Project Review
          4.1.4.3 Phase Acceptance and Closure
  4.2 Organizational Change Management
      4.2.1 Business Readiness Check
      4.2.2 OCM Result
  4.3 Training
      4.3.1 Training Delivery and Readiness Checklist
      4.3.2 Training Evaluations
  4.4 Production Support Readiness
      4.4.1 Functional/Technical Requirements and Production Support Processes Defined
          4.4.1.1 Support Processes Defined
          4.4.1.2 Support Center Staffing Strategy
          4.4.1.3 Business Process Operations
          4.4.1.4 System Administration and Control
          4.4.1.5 Security / Role and Authorization Management
      4.4.2 Master Data Support Processes Established
  4.5 Approved Non-Functional Tests
      4.5.1 Approved Performance Tests
      4.5.2 Approved System Tests
  4.6 Production Cutover
      4.6.1 Results of Go Live Simulations 1 thru N
      4.6.2 Final Cutover Plan
      4.6.3 Readiness for Cutover - Sign-Off
      4.6.4 Cutover Complete - Sign-Off
          4.6.4.1 Final Production Data Load

 • 5.    پشتیبانی بعد از اجرا - Go Live & Support
   در اين فاز سیستم  عملياتي شده توسط مشاوران SAP پشتیبانی خواهد شد تا  همه تغییرات  اعمال شده در سیستم به درستی توسط کاربران نهایی انجام شود. همچنین در این فاز تیم پشتیبانی داخلی سازمان تجهیز خواهد شد و در صورت نیاز، بازآموزی برای کاربران نهایی برگزار خواهد گردید. در جدول زير فعاليت‌هاي اين فاز ليست شده است.
  جدول فعالیتهای فاز  پشتیبانی پس از اجرا -  Go Live & Support
  5.1 Project Management
      5.1.1 Phase Start-Up
          5.1.1.1 Phase Resources Allocation
          5.1.1.2 Detailed Phase Schedule
          5.1.1.3 Phase Kick Off Meeting
      5.1.2 Project Management Plan Updated
      5.1.3 Executing, Monitoring, and Controlling Results
      5.1.4 Project Closure and Sign-Off
          5.1.4.1 Lessons Learned Log Updates
          5.1.4.2 Project Review
          5.1.4.3 Project Acceptance and Closure
  5.2 Organizational Change Management
      5.2.1 Lessons Learned Workshop
      5.2.2 End User Acceptance Survey
  5.3 Training
      5.3.1 Knowledge Support Strategy
          5.3.1.1 Go-Live Training Sessions
          5.3.1.2 Content Update Schedule
          5.3.1.3 Key User Training Strategy
  5.4 Production Support
      5.4.1 Functional and Technical Requirements and Production Support Processes Enabled
          5.4.1.1 Support Processes Enabled
          5.4.1.2 Transition to Standard Support Processes
          5.4.1.3 System Administration and Control
  5.5 Transfer to Solution
      5.5.1 Solution Manager Update
      5.5.2 Solution Documentation

  6.    اجرا - Run
  در این فاز سیستم به صورت واقعی عملیاتی و اجرا خواهد شد و کلیه فعالیت‌هایی که برای عملکرد صحیح سیستم SAP نیاز است مرور و در نهایت سیستم تحویل خواهد شد.


لینک مقاله در سایت:
http://www.samehara.com/articles/detail/ASAP