مشاوره و نظارت بر پروژه های SAP ERP

مشاوره و نظارت بر پروژه های SAP ERP
مشاوره و نظارت بر  پروژه های SAP ERP

با توجه به ابعاد پروژه و میزان دانش تیم مدیریت پروژه با توجه به اسکوپ کار، در برخی موارد کارفرما تصمیم می‌گیرد که در کنار تیم مجری، از تیم نظارت نیز استفاده نماید تا بتواند ریسک پیاده‌سازی را تا حد امکان کاهش دهد. همان گونه که انتخاب تیم مجری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، انتخاب تیم نظارت نیز با اهمیت است، زیرا عدم انتخاب درست ناظر می‌تواند مشکلات فراوانی را در برخورد با مجری به وجود بیاورد. نظارت پروژه‌های پیاده‌سازی از دو بعد قابل انجام است:
1-    مشاوره و نظارت بر نحوه مدیریت پروژه به معنی کنترل انجام صحیح و به موقع فعالیت‌ها با توجه به استانداردهای تعریف شده در متدولوژی ASAP
2-    مشاوره و نظارت بر راهکارها و فرایندهای تصویب شده  به معنی بررسی، کنترل و قابل اجرا بودن راهکارها و فرایندهای ارائه شده از سوی مشاور SAP ERP
لذا در انتخاب تیم نظارت بایستی به این نکته توجه داشت که انتخاب ناظر آگاه و باتجربه می‌تواند در راستای پیشبرد اهداف پروژه موثر باشد.
در همین راستا شرکت سامه آرا با داشتن بیش از ده پروژه موفق پیاده‌سازی SAP ERP در صنایع مختلف، آمادگی کامل را جهت نظارت بر پروژه‌های پیاده‌سازی در حوزه‌های مالی، زنجیره تأمین، تولید، فروش، نگهداری و تعمیرات، کیفیت، منابع انسانی، هوش تجاری و حوزه فنی SAP دارا می‌باشد  و چارچوب نظارت به شرح زیر خواهد بود:

Quality Project Plan                                  
فعالیت
 زیرفعالیت نظارت
 Pre- Preparation  
 بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی Implementer  
   بررسی  چگونگی روش انجام کار بر اساس ‌متدلوژی ASAP
   بررسی اسکوپ
   بررسی زمان‌بندی پروژه
   بررسی چارت سازمانی ارائه شده از سوی مجری
   بررسی شرح وظایف و مسئولیت‌ها
 آماده‌سازی سازمان  
   تعیین چارت سازمانی مورد نیاز پروژه
   تعیین نیازمندی‌های سخت افزاری
   ارائه آموزش‌های مورد نیاز
 تهیه لیسانس  مشاوره در صورت نیاز
   
 Project Preparation  
 بررسی خروجی‌های فاز آماده‌سازی  بررسی  چگونگی روش انجام کار بر اساس متدلوژی ASAP
   بررسی اسکوپ
   بررسی زمان‌بندی پروژه
   بررسی چارت سازمانی ارائه شده از سوی مجری
   بررسی شرح وظایف و مسئولیت‌ها
   بررسی  جزییات برنامه فاز بلوپرینت
   بررسی طرح آموزش
   بررسی استانداردهای پروژه
   
 Blue print
 
 بررسی خروجی‌های فاز Blue Print  بررسی  چگونگی روش انجام کار بر اساس متدلوژی ASAP
   بررسی اسکوپ
   بررسی زمان‌بندی پروژه
  بررسی و کنترل صورتجلسات و نحوه کنترل آنها
   بررسی نحوه اجرای جلسات بلوپرینت
   بررسی ساختار و چگونگی تهیه داکیومنت بلوپرینت
  بررسی طرح نیازمندی‌های سخت افزاری
   حضور در جلسات Steering  Committee
 برگزاری جلسات برای برطرف کردن مشکلات  بررسی issue های موجود در پروژه
 برگزاری آموزش  با توجه به درخواست کارفرما
   
 Customizing  
 بررسی  فعالیت‌ها و خروجی‌های فاز Realization  بررسی  چگونگی روش انجام کار بر اساس ‌متدلوژی ASAP
   بررسی Customizing های انجام شده
   بررسی Development های انجام شده
   بررسی سناریو  Unit Test
   بررسی سناریو Integration Test
   بررسی سناریو تست دسترسی‌ها Authorization Test
   بررسی تغییرات فرایندی و ساختاری
   بررسی داکیومنت‌های آموزشی
   بررسی Master Data
   تست سیستم
   بررسی خطاهای رخ داده
   بررسی طرح Cut over Plan
   بررسی صحت نصب سیستم محیط  Quality , Development  و Sandbox  آموزشی
   بررسی روش مدیریت انتقال درخواست‌های  سیستمی
 برگزاری جلسات برای برطرف کردن مشکلات
 بررسی issue های موجود در پروژه
  برگزاری آموزش   با توجه به درخواست کارفرما
   
 Final Preparation  
 بررسی  فعالیت‌ها و خروجی‌های فاز Final Preparation  بررسی  چگونگی روش انجام کار بر اساس ‌متدلوژیASAP
   بررسی اثر بخشی آموزش‌های ارائه شده
   بررسی صحت روش انتقال داده‌ها
   بررسی صحت انجام Setting اولیه سیستم
   بررسی نصب محیط Production
   بررسی طرح Backup و Disaster Recovery
 برگزاری جلسات برای برطرف کردن مشکلات
 بررسی issue های موجود در پروژه
 برگزاری آموزش  
   
 Go Live & After Going Live Support   
 
 بررسی خطاهای رخ داده شده  
 مشاوره برای تشکیل تیم پشتیبانی
 
 برگزاری جلسات برای برطرف کردن مشکلات
 بررسی issue های موجود در پروژه
 برگزاری آموزش