مدیریت بودجه در SAP

مدیریت بودجه در SAP
مدیریت بودجه در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP

سیستم مدیریت بودجه Funds Management سپ ، شرکتها را در ایجاد و اجرای بودجه پشتیبانی میکند. هدف از مدیریت بودجه، در واقع نگهداری کلیه درآمدها و هزینه ها در منطقهای مختص این موضوع، و کنترل فعالیتهای سازمان مطابق با بودجه اختصاص یافته در هر بخش و توقف فعالیت در صورت عبور از سقف بودجه میباشد.
هر سازمان میتواند بودجه را مطابق با شرایط و تغییرات مد نظر خود بومیسازی نماید.
مدیریت بودجه (Funds Management) در سیستم SAP کاملا یکپارچه با سایر ماژولها و دیگر بخشهای سیستم SAP میباشد.
بودجه برای رسیدن به هدف خود نیازمند ایجاد Master data و دفاتر خاص خود میباشد. این بخش با ارسال موازی سند در دفاتر مختص به این موضوع میپردازد.
کنترل دقیق بودجه با طرح سوالات ذیل میسر میشود:
چه حوزههایی مسئولیت دریافت بودجه را خواهند داشت؟
منابع تأمین بودجه چه بخشهایی هستند؟
بودجه در چه بخشهایی مصرف خواهد شد؟

کاربردهای سیستم بودجه سپ
 • مدیریت بودجه (Funds Management) برای یک واحد تجاری امکان کنترل درآمدها و هزینهها و در نتیجه کنترل فعالیتهای بودجه شده را میسر مینماید.
 • ایجاد اسناد مکمل (Supplementary Documentation)
 • بودجه میتواند همزمان و یکپارچه با ثبت سند در ماژولهای ذیل، اسناد مکمل برای کنترل بودجه ایجاد نماید:
  • (General Ledger Accounting (FI-GL
  • Accounts Receivable and Accounts Payable Accounting (FI-AR and FI-AP
  • (Asset Accounting (FI-AA
  • (CO Controlling (CO
  • (Travel Management (FI-TV
  • (Purchasing (MM-PUR
  • (Inventory Management (MM-IM
  • (Personnel Administration (PA-PA
  • (Payroll Accounting (PA-PY

مزایا سیستم بودجه SAP ERP
 • در سیستم Account Assignment Derivation برای سهولت و کوتاه شدن ثبت
 • کمک به سازمانها جهت حرکت همسو با اهداف و جلوگیری از حرکت در مسیرهای پیشبینی نشده یا مغایر با اهداف سازمان با نمایش هشدار یا خطا در سیستم
 • گزارشهای کنترلی در این حوزه میتواند بر عملکرد سایر حوزهها نیز در سازمان نظارت نماید. این فرآیند با استفاده از Type های مختلف سندی که بابت فرآیندهای مختلف ایجاد میشود مدیریت میشود.
 • از امکانات عمومی مدیریت و کنترل بودجه عبارتند از :
 • تعریف ردیف و مراکز بودجه
 • تعریف بودجه سالیانه به تفکیک هر دوره
 • امکان تخصیص و رزرو بودجه
 • امکان ریلیز بودجه بصورت دوره ای
 • امکان رزرو بودجه
 • امکان انتقال بودجه مصرف نشده به دوره آتی
 • امکان بلاک کردن بودجه
 • ثبت متمم و اصلاح و جابجایی ردیف بودجه
 • کنترل بودجهبا توجه به نیاز در پایین ترین سطح ( درخواست خرید و سفارش خرید )
 • تهیه انواع گزارشات بودجه ...