SAP در صنایع مهندسی، ساخت و اجرا

SAP در صنایع مهندسی، ساخت و اجرا
سیستم مدیریت پروژه SAP در صنایع پروژه ای
امروزه شرکتهای مهندسی و ساخت و ساز با شرایط اقتصادی بسیار چالش برانگیز و متغیری روبرو هستند. رقابت شدید، حاشیه سود اندک و تقاضا برای اتمام سریعتر پروژه ها، ریسک سازمان ها را افزایش داده و فشار رقابتی بسیار زیادی بر شرکت های مهندسی و ساخت و ساز وارد می نماید. در این شرایط، شرکت ها برای دستیابی به موقعیت مناسب، نیازمند تجدید نظر در استراتژی های خود می‌باشند. در این میان شرکت هایی که به ابتکار عمل و نوآوری روی آورند موفق به استفاده از فرصت ها، غلبه بر چالش ها و پیشرفت خواهند شد.

مزیت رقابتی خود را با سیستم مدیریت پروژه SAP تقویت نمایید
 سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمانی سپ برای مهندسی و ساخت و ساز، موجب افزایش بهره وری منابع و سود دهی پروژه ها و کاهش ریسک های عملیاتی و مالی  در شرکت ها می گردد. سیستم یکپارچه SAP ERP ابزارهای جامعی برای پوشش فرایندهای سازمان از برنامه ریزی و طراحی تا مدیریت پروژه و عملیات ارائه نموده و امکان نظارت کافی بر تمامی حوزه های کاری را فراهم می آورد.
شکل زیر شمایی کلی از چالش های پیش رو در صنعت ساخت و ساز و راه حل های ارائه گردیده از سوی SAP ارائه می نماید.

چالش های صنعت

ویژگی کلیدی SAP

مزایای تجاری

نظارت و کنترل دقیق عملکرد پروژه ها

تحلیل مالی پروژه و کسب و کار-ارزیابی معیارهایی چون درآمد، هزینه و سود

افزایش سودآوری پروژه
از طریق نظارت بهتر بر اجرا و بهره وری

حذف و کاهش ریسک ها در ابتدای چرخه عمر پروژه

تحلیل اجرایی پروژه و کسب و کار- زیر نظر داشتن معیارهایی چون ارزش عملکردی، میزان تعدی از برنامه زمانی، و نرخ وقوع

برنامه ریزی بهتر کسب و کار با داشتن
اشراف کافی به حوزه ها واحدهای کاری

ارائه اطلاعات مناسب به مدیران برای اتخاذ تصمیمات بهتر

تحلیل منابع پروژه و کسب و کار- مرور معیارهایی چون ضریب بهره وری، ضریب کارایی پرسنل و استفاده از تجهیزات

پشتیبانی از نمونه های موفق برای مدیریت استراتژیک و فرایندی عملکرد

عدم اشغال زمان و منابع سازمان برای انجام تحلیل خاص شرکت

تحلیل ریشه ای- سلسله مراتبی
از طریق دشبردها و گزارشات برای یافتن منبع انحرافات. مشاهده اطلاعات کلیدی و مرتبط در قالبی قابل درک

افزایش چابکی و قدرت رقابت به سبب تحلیل سریع اطلاعات و تصمیم گیری بهینه


حوزه های تحت پوشش:
 • مدیریت پروژه
 • سودآوری پروژه
 • مدلسازی اطلاعات
 • مدیریت Subcontracting
 • مدیریت نیروی کاری
 • ایمنی و انطباق
 • مالی
 • مدیریت تجهیزات و ابزارآلات
 • مدیریت تامین و موجودی
 • مدیریت دارایی
 • توسعه کسب و کار/ مدیریت ارتباط با مشتری
 • مدیریت املاک و مستغلات

در تصویر حوزه های تحت پوشش توسط نرم‌افزار SAP و راه حل های ارائه شده برای هر یک از این دوره ها نمایش داده شده است.


فرایندهای استاندارد SAP در صنایع مهندسی، ساخت و اجرا:
 • Project Management
 • Project Setup for Engineering and Construction
  Project Budgeting for Engineering and Construction
  Project Planning for Engineering and Construction
  Project Forecasting & Earned Value Management
  Time Entry for Construction
  Revenue Recognition for Projects
 • Equipment & Tools Management
 • Equipment & Tools Management for Construction
 • Procurement
 • RFQs for Project-based Procurement
  Purchase Orders for Project-based Procurement
  Consumable Purchasing
  Procurement Contract
 • Accounting
 • Contract Billing for Engineering and Construction
  General Ledger
  Accounts Receivable
  Accounts Payable
  Cash Management
  Asset Accounting
  Period End Closing Financial Accounting
 • Cross Functions
 • Period End Closing Activities
  Travel Management
 • Analytics
 • Project Reporting for Engineering and Construction
  SAP ERP Reports for Accounting

نمونه های موفق پیاده سازی  SAP در حوزه EC&O

 •     8 مورد از 10 شرکت برتر حوزه EC&O در امریکای شمالی  سیستم SAP را پیاده سازی نموده اند.
 •     8 مورد از 10 شرکت برتر بین المللی حوزه EC&O، سیستم SAP را پیاده سازی نموده اند.
 •     10 مورد از 10 شرکت برتر حوزه EC&O در امریکای لاتین، سیستم SAP را پیاده سازی نموده اند.
 •     9 مورد از 10 شرکت برتر حوزه EC&O در اروپا، خاورمیانه و آفریقا، سیستم SAP را پیاده سازی نموده اند.

همچنین سیستم سپ در شرکتهای ایرانی که صنعت آنها مهندسی ، ساخت و اجرا  میباشد  پیاده سازی شده است از این میان شرکتهای گروه مپنا و گروه پتروپارس را میتوان نام برد.


از این میان به عنوان نمونه می توان شرکت های زیر را نام برد:
 •     Day & Zimmerman
 •     Bilfinger Infrastructure S.A.
 •     FCC
 •     Classic Marble Company
 •     Zachry Construction http://go.sap.com
 •     Abantia  http://www.sap.com