کنترلینگ و حسابداری صنعتی در SAP

کنترلینگ و حسابداری صنعتی در SAP
حسابداری قیمت تمام شده در  سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمان SAP ERP
حسابداری مدیریت فرایند تعریف، اندازه گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، مهیاسازی، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل یک واحد تجاری و جهت اطمینان از استفاده مناسب و پاسخگویی به منابع شان میباشد. حسابداری مدیریت همچنین تهیه گزارش های مالی را نیز برای گروههای غیرمدیریتی مانند ذینفعان، بستانکاران، سازمانهای قانون گذار و مراجع مالیاتی را شامل می شود.
ماژول Controlling  در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی سپ، حوزه حسابداری مدیریت را کنترل نموده و اطلاعات دقیق و به موقع جهت تصمیم گیری در هر سازمان را ایفاد می نماید.
حوزه Controlling  در سیستم سپ به موارد زیر تقسیم بندی می گردد:
 •     حسابداری عوامل هزینه  Cost Element Accounting
 •     حسابداری مراکز هزینه    Cost Center Accounting
 •     حسابداری مراکز سود آوری Profit Center Accounting
 •     حسابداری بهای تمام شده کالا Product Cost Controlling
 •     حسابداری قیمت تمام شده پروژه Project Cost Accounting
 •     حسابداری مراکز سودآوری Profit Center Accounting
 •     تجزیه و تحلیل سود آوری Profitability Analysis
 •     حسابداری بر مبنای فعالیت Activity Based Costing
هریک از حوزه های فوق نیازهای حسابداری مدیریت را برحسب نیاز مدیران جمع آوری نموده و در فرایند تصمیم گیری کمک شایانی به آن ها می کند.

 مزایا:
 •     ارزشیابی و محاسبه قیمت تمام شده براساس ارزیابی و  واحد های پولی مختلف
 •     انجام قیمت گذاری انتقالی Transfer Price  بین شرکت های گروه
 •     محاسبه قیمت فعالیت ها برای انجام محاسبه بهای تمام شده کالا
 •     ثبت داده های ورود و خروج کالا  در دفتر کالا Material ledger
 •     محاسبه قیمت تمام شده پیش بینی و واقعی یک کالا
 •     قیمت تمام شده کالای فروش رفته و ازریابی مجدد آنها
 •     قیمت تمام شده کالاهای تولیدی
 •     محاسبه قیمت تمام شده بین شرکت های گروه
 •     محاسبه قیمت تمام شده بین مراکز سود آوری Profit Center Valuation
 •     مجاسبه قیمت تمام شده به تفکیک هر Plant
 •     قیمت تمام شده به تفکیک عوامل و اجزای بهای تمام شده Cost Component Split
 •     محاسبه قیمت تمام شده بین دوره Alternative valuation Run
 •     محاسبه قیمت تمام شده در Ledger  های مختلف (IFRS,GAAP, … )
 •     مقایسه قیمت تمام شده تولیدات   پیش بینی با واقعی و هر دوره با دوره های قبل
 •     تخصیص و تسهیم  هزینه های مراکز هزینه به تولید کالا
 •     توزیع واریانس استفاده شده در کالا و فعالیت (Distribution Usage Variance  (DUV
 •     آنالیز سود آوری  به صورت Account based, Cost Based
 •     آنالیز سود آوری به ازای محصول ، مشتری ، شهر ، استان ، منطقه و ...
 •     What if Analysis 

حسابداری عوامل هزینه    Cost Element Accounting شامل زیر شاخه های زیر است:

 •    هزینه یابی مراکز هزینه Cost Center
 •    هزینه یابی سفارشات داخلی Internal Order
 •    هزینه یابی بر مبنای فعالیت Activity Base Costing
 •    هزینه یابی پروژه ها  Project Cost

ویژگیهای هزینه یابی:
 •    استفاده از عوامل اولیه و ثانویه در تسهیم هزینه ها (Distribution & Assessment)
 •    امکان استفاده از روش تسهیم یک طرفه و دو طرفه (ریاضی)
 •    امکان استفاده از واحد پولی مجزا برای ظرف هزینه (Area Currency Controlling)
 •    استفاده از طبقه بندی اسناد مجزا در حوزه بهای تمام شده و هزینه یابی
 •    امکان جابجایی هزینه از ظرف های متفاوت به یکدیگر بدون تغییر در حوزه حسابداری مالی
 •    امکان ثبت اطلاعات برآوردی یا پیش بینی هزینه ها و مبانی تسهیم برای تحلیل مغایرتها و انحرافات
 •    امکان محاسبه نرخ جذب هزینه متناسب با طبقه بندی هزینه ها
 •    قابلیت توزیع کسرو اضافات موجودی پای کار به سفارشات و محصولات ساخته شده DUV
 •    استفاده از ابزار گزارش ساز Report Painter , Report Writer
 •    قابلیت تطبیق اتوماتیک هزینه ها در حوزه حسابداری مالی و حسابداری صنعتی

قیمت تمام شده شامل زیر شاخه های زیر است:
 •    قیمت تمام شده استاندارد Product Cost Planning
 •    قیمت تمام شده ظرف محصول  Cost Object Controlling
 •    قیمت تمام شده واقعی Actual Costing ML

ویژگیهای بهای تمام شده :
 •    امکان تعریف اجزای بهای تمام شده بصورت دلخواه
 •    یکپارچه سازی اطلاعات فرآیند تولید و قیمت تمام شده بصورت اتوماتیک
 •    استفاده از درخت محصول(BOM)  و فرآیند ساخت (routing)بصورت استاندارد در محاسبات قیمت تمام شده
 •    امکان طبقه بندی، شناسایی انحرافات به انواع مختلف (target cost, plan cost)
 •    امکان کنترل و مراقبت از هزینه های واقعی نسبت به پیش بینی یا هدف
 •    امکان استفاده از قیمت تمام شده داخل گروه و نرخ انتقالی (multiple valuation & transfer price)
 •    امکان مصرف مواد اولیه و جذب دستمزد و سربار بصورت اتوماتیک (back flash)
 •    امکان گزارش قیمت تمام شده هر دوره (ماه) به تفکیک اجزای قیمت تمام شده (cost component)
 •    تسهیم انحرافات محاسبه شده به کالای درجریان ساخت، کالای فروش رفته و موجودی پایان دوره
 •    امکان تحلیل انحرافات و قیمت تمام شده تا جزئی ترین سطح

فرایند قیمت تمام شده محصولات فروش رفته در شرکتهای تولیدیفرایند محاسبه قیمت تمام شده پروژه هافرایند محاسبه قیمت تمام شده به روش ABCسود آوری مراکز و تحلیل سود آوری (Profit Center & Profitability analysis)
حسابداری مراکز سود آوری  برای شناسایی و تحلیل  بخش هایی از سازمان که  دارای عملیات سودآور هستند مورد استفاده قرار می گیرد. این ویژگی موجب می شود تا در صورت عدم سودآور بودن بخشی از عملیات سازمان نسبت به اصلاح و بهبود آن بخش اقدام لازم صورت پذیرد.
تحلیل سودآوری این امکان را فراهم می آورد تا با تحلیل داده های فروش به تفکیک مشتری و محصول و مقایسه آن با بهای تمام شده کالای فروش رفته به تفکیک مشتری و محصول،  سود ناخالص (حاشیه فروش) را ارزیابی کرده و با افزودن هزینه های عمومی اداری و توزیع فروش در سطح  مشتری و محصول برای تصمیم گیران سازمان این فرصت را بوجود آورد تا در صورت نیاز بتوانند سهم بیشتری از بازار را در رقابت با دیگر رقیبان بدست آورند.