پایان فاز Explore پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در شرکت آذین تنه در مهر ماه سال1396

پایان فاز Explore پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در شرکت آذین تنه در مهر ماه سال1396
بازگشت

پایان فاز Explore پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در شرکت آذین تنه در مهر ماه سال1396

فاز explore پروژه پیاده سازی SAP در شرکت آذین تنه با تایید تمام اسناد طراحی محدوده فاز اول پروژه ، توسط کارفرمای محترم با موفقیت به پایان رسید. این فاز شامل ماژول های تامین، فروش، انبار و لجستیک، تولید، مالی و قیمت تمام شده می باشد.
در طی این فاز، جلسات متعددی در حوزه های مختلف اشاره شده جهت طراحی سیستمی فرآیندها و یکپارچگی آنها برگزار گردید و در پایان اسناد طراحی به تایید کلیه کاربران کلیدی رسید.
پیاده سازی فاز explore در پروژه SAP در شرکت آذین تنه که از خرداد 96 آغاز شده بوذ، 4 ماه به طول انجامید و در مهر ماه سال 1396 به پایان رسید.
پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در شرکت آذین تنه با استفاده از راهکار SAP ورژن S/4HANA در حال پیاده سازی است.