پایان فاز آماده سازی در پروژه گروه صنعتی بارز در مرداد ماه سال 1396

پایان فاز آماده سازی در پروژه گروه صنعتی بارز در مرداد ماه سال 1396
بازگشت

پایان فاز آماده سازی در پروژه گروه صنعتی بارز در مرداد ماه سال 1396

فاز آماده سازی پروژه پیاده سازی SAP S4H در شرکت گروه صنعتی بارز با تایید کارفرمای محترم و همچنین ناظر خارجی پروژه با موفقیت به پایان رسید. این پروژه بر اساس متدولوژی SAP Activate در حال انجام است و کلیه خروجی های این فاز بر اساس این متدولوژی ارائه گردیده است.
در این فاز کلیه زیر ساخت های لازم برای پیاده سازی سیستم فراهم و آموزش های اولیه نیز به تیم کاربران کلیدی ارائه شد. علاوه بر این، جزییات برنامه های پروژه در حوزه های مدیریت داده ها، مدیریت تغییرات سازمانی، مدیریت فرآیندها، تست و یکپارچگی و همچنین مدیریت پروژه بیان و به توافق رسید.
در پایان نیز کلیه مستندات و برنامه های در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه به ناظر خارجی پروژه نیز ارائه گردید و مورد تایید قرار گرفت.