تمدید قرارداد پشتیبانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در گروه صنعتی بوتان در فروردین ماه سال 1395

تمدید قرارداد پشتیبانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در گروه صنعتی بوتان در فروردین ماه سال 1395
بازگشت

تمدید قرارداد پشتیبانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در گروه صنعتی بوتان در فروردین ماه سال 1395

قرارداد پشتیبانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP از تاریخ 01/01/95 در گروه صنعتی بوتان تمدید گردید. لازم به ذکر است شرکت سامه آرا پیش از این، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP را در گروه صنعتی بوتان با موفقیت کامل پیاده سازی نموده و پشتیبانی کرده است.