اتمام فاز طرحریزی پروژه SAP-ERP مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

اتمام فاز طرحریزی پروژه SAP-ERP مجتمع ذوب آهن پاسارگاد
بازگشت

اتمام فاز طرحریزی پروژه SAP-ERP مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

طی جلسه ای در تاریخ 23 ام اردیبهشت ماه 1399 که با حضور مدیران پروژه دو طرف (آقایان قمی و احمدی) برگزار گردید، اتمام فاز شناخت و طرحریزی (Explore )  پروژه SAP-ERP مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد،  رسما تایید و فاز بعدی ( فاز Relaization-Configuration  ) شروع گردید.

فاز طرحریزی پروژه، طی برگزاری  191  جلسه با حضور کاربران کلیدی و مدیران مجتمع ذوب آهن پاسارگاد و مشاورین شرکت سامه آرا در حوزه های مختلف به مدت 6 ماه ( از آبان ماه 1398 لغایت اردیبهشت 1399 ) به طول انجامید.

                                             

هدف اصلی از اجرای فاز شناخت و طرحریزی( Explore)، شناخت معماری فرایندهای شرکت کارفرما توسط مشاوران سامه آرا و شناسایی و معرفی راهکارهای SAP  بر اساس Best Practise های SAP در صنعت مرتبط بود .پس از اتمام جلسات، شرکت سامه آرا نتایج کار را در قالب مستندات بلوپرینت تنظیم و به کارفرما ارائه نمود. پس از بررسی و تایید مستندات توسط کاربران کلیدی و مدیران میانی و ارشد شرکت ، این مستندات مبنای شروع کار بومی سازی سیستم SAP در مرحله بعد قرار گرفت.