شرکت‌ حفاری‌ پوسکو

شرکت‌ حفاری‌ پوسکو
شرکت‌ حفاری‌ پوسکو

شرکت‌ حفاری‌ پوسکو

  • تاریخ شروع: مهر 1391
  • تاریخ پایان: آذر 1392
 
اجرایی شدن SAP ERP در شرکت حفاری پوسکو:
 
شرکت حفاری پوسکو به عنوان اولین شرکت حفاری در ایران که موفق به پیاده سازی و استقرار کامل ماژول های SAP ERP شده است به عنوان بازوی حفاری شرکت پتروپارس بوده و حفاری فازهای22، 23 و 24 را بر عهده داشته است و با وجود محدودیت‌های فراوان، سوابق بی‌نظیری در این زمینه به دست آورده است. همراستا با پیاده سازی SAP ERP در مجموعه پتروپارس، استقرار در شرکت حفاری پوسکو نیز صورت گرفت.
اسکوپ های پیاده سازی شامل حوزه های (مالی: حسابداری مالی، حسابداری قیمت تمام شده، مدیریت منابع مالی، مدیریت بودجه)، لجستیک(فروش، تامین، انبار، پروژه، کیفیت، ایمنی و بهداشت، مدیریت اسناد و مدارک)،منابع انسانی(مدیریت سوابق پرسنلی، مدیریت چارت سازمانی، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب هوش تجاری)و ارتباط ماژول پروژه SAP با Primavera از طریق SAP PI می باشد.
ورژن SAP ERP مورد استفاده در این پروژه ECC6, EHP6 است.
موفقیت پیاده سازی SAP ERP شرکت حفاری و خدمات چاه‌های نفت
 
صنعت:
پروژه محور – Engineering , Construction & Operation
 
مدیر عامل:
آقای مهندس جوادیان
 
مدیر پروژه کارفرما:
آقای مهندس مشفق
 
مشاور پیاده سازی SAP:
شرکت سامه آرا پردازشگر 
 
ورژن SAP ERP:
ECC6, EHP6
 
اسکوپ پیاده سازی: 
مالی : حسابداری مالی ، حسابداری قیمت تمام شده ، مدیریت منابع مالی ، مدیریت بودجه
لجستیک : فروش ، تامین ، انبار ، پروژه ، کیفیت ،  ایمنی و بهداشت ،مدیریت اسناد و مدارک، 
منابع انسانی : مدیریت سوابق پرسنلی ، مدیریت چارت سازمانی ، حقوق و دستمزد ، حضور و غیاب 
هوش تجاری
ارتباط ماژول پروژه SAP با Primavera از طریق SAP PI
 
بستر فنی:
Oracle, Windows Server, Storage EMC
 
سیستم های موجود قبل از اجرای سپ:
سیستم رایورز، همکاران سیستم ، IMS، MMS، پریماورا و  سیستم چارگون
 
اهداف پروژه:
▪ ایجاد یکپارچگی فرآیندهای سازمان
▪ بهبود فرآیندهای مدیریت قراردادها
▪ بهبود فرآیندهای زنجیره تامین
▪ بهبود فرایند برنامه ریزی تامین کالا
▪ ایجاد فرآیند مدیریت انبار 
▪ بهبود فرآیندهای کنترل پروژه
▪ بهبود فرآیند برنامه ریزی هزینه و مواد
▪ بهبود فرآیند بودجه بندی و کنترل بودجه پروژه
▪ محاسبه قیمت تمام شده پروژه
▪ محاسبه سود و زیان پروژه 
▪ بهبود فرآیندهای فروش 
▪ بهبود فرآیند مدیریت مدارک مهندسی

▪ بهبود فرآیندهای منابع انسانی


 
 
نتایج پروژه:
▪ ایجاد یکپارچگی بین واحدهای مالی، خرید، برنامه ریزی وکنترل پروژه، فروش. 

ایجاد یکپارچگی بین واحدهای مالی و منابع انسانی (حقوق و دستمزد). 


مدیریت قراردادها در سیستم و انجام فعالیت هایی نظیر:
▪ ثبت قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و اطلاعات مربوط به تاریخ شروع و پایان قراردادها، سقف قرارداد، پروژه مربوطه و غیره.
▪ مدیریت تغییرات قراردادها. 
▪ ثبت ضمانت نامه های مربوط به هر یک از قراردادها.
▪ کنترل وجود ضمانت نامه ها در هنگام ثبت پیش پرداخت به پیمانکاران.

▪ کنترل سقف قرارداد در هنگام ثبت سفارشات خرید و عدم امکان ایجاد سفارش بیش از سقف تعیین شده.


 
بهبود فرآیند ثبت سرویس های حفاری انجام شده و پروسه تایید آن و انجام فعالیت هایی نظیر: 
▪ ثبت کار انجام شده توسط پیمانکاران در سیستم به صورت Online. 

▪ ایجاد پروسه تایید سرویس انجام شده در سیستم از طریق Workflow.


بهبود فرآیند تایید و پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و انجام فعالیت های زیر: 
▪ ایجاد ارتباط بین صورت وضعیت پیمانکاران با سرویس های تایید شده. بر این اساس ثبت صورت وضعیت به میزان کار تایید شده در سیستم امکان پذیر خواهد بود.  
▪ ایجاد فرآیند تایید صورت وضعیت پیمانکاران در سیستم از طریق Workflow  که منجر به کاهش زمان تایید صورت وضعیت ها شده است. 
▪ ایجاد فرآیند تایید پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران از طریق Workflow که منجر به کاهش زمان پرداخت صورت وضعیت ها شده است. 

▪ ارائه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی مربوط به صورت وضعیت پیمانکاران از طریق ابزار SAP Business Object.


 
بهبود فرآیند پیش پرداخت/علی الحساب: 
▪ ایجاد پروسه تایید درخواست های پیش پرداخت و علی الحساب از طریق Workflow. 

▪ امکان Clear کردن پیش پرداخت/ علی الحساب های پرداختی به پیمانکاران در هنگام ثبت صورت وضعیت به صورت اتوماتیک. با توجه به اینکه پش پرداخت/علی الحساب عطف به سفارش خرید و یا قرارداد ثبت شده و در هنگام ثبت صورت وضعیت پیمانکاران امکان clear کردن کل و یا بخشی از صورت وضعیت با پیش پرداخت/علی الحساب به صورت اتوماتیک فراهم شده است.


 
بهبود فرآیند کنترل پروژه و انجام فعالیت هایی نظیر:
▪ ایجاد ساختار WBS پروژه ها و تعیین  Work Packageهای مورد نیاز در سیستم. 
▪ ایجاد ارتباط بین ماژول کنترل پروژه (SAP PS) با نرم افزار P6 و تبادل اطلاعاتی نظیر زمان،هزینه، بودجه وغیره بین دو سیستم.
▪ ثبت سرویس های مورد نیاز در پروژه عطف به قرارداد و انجام Cost Planning بر اساس آن.
▪ ایجاد درخواست های خرید در پروژه جهت شروع فرآیند مناقصه و یا ثبت سفارش، بر اساس سرویس های مورد نیاز پروژه.
▪ ثبت نیازمندی مواد در فاز Planning در پروژه وشروع فعالیت های Procurement بر اساس نیازمندی اعلام شده از سوی پروژه. 
▪ مدیریت نیازمندی مواد از طریق MRP. 
▪ ثبت هزینه های واقعی بر روی هر یک از اجزای پروژه و ارائه گزارشات هزینه پروژه به صورت online.
▪ تعیین بودجه برروی هر یک از WBS های پروژه و کنترل هزینه¬های واقعی ثبت شده با سقف بودجه تعیین شده. 
▪ ارائه گزارشاتCommitment  و Cash جهت ارائه وضعیت تعهدات پروژه، دریافت ها و پرداخت های صورت گرفته برای پروژه. 
▪ محاسبه ی قیمت تمام شده بر روی هر یک از سطوح پروژه بر اساس ریز عوامل هزینه صورت گرفته و ارائه گزارشات مربوطه به صورت Online. 

▪ ثبت درآمدها عطف به WBS های پروژه و ایجاد امکان تحلیل سودآوری بر روی پروژه.


 
بهبود فرایند برنامه ریزی تامین کالا و نیز بهبود فرآیند مدیریت انبار و انجام فعالیت هایی نظیر:
تعیین نیازمندی کالا (تعداد مورد نیاز و زمان) از طریق پروژه. 
▪ مدیریت برنامه ریزی نیازمندی مواد و کنترل موجودی از طریق MRP به ازای هر پروژه. 
▪ مدیریت فرآیند Expediting کالا و تعیین درصد پیشرفت فاز Procurement بر اساس وضعیت تامین کالا، به صورت اتوماتیک.
▪ اجرای فرآیند کنترل کیفیت کالاهای دریافتی در سیستم و عدم امکان مصرف کالا تا قبل از تایید کیفی کالا.
▪ مدیریت موجودی انبار به ازای هر پروژه. 
▪ تعیین قمیت کالا به ازای هر پروژه.
▪ ثبت مصارف مواد بر اساس نیازمندی اعلام شده از سوی پروژه(Reservation).
▪ مدیریت Loan کالا بین پروژه های مختلف. 
▪ مدیریت خرید و فروش بین پروژه ها.   

▪ مدیریت قراردادهای فروش و ثبت اطلاعاتی نظیر سقف قرارداد، تاریخ اعتبار قرارداد، آیتم های قرارداد، پروژه مربوطه و غیره.


 
بهبود مدیریت مدارک مهندسی و ایجاد فعالیت هایی نظیر: 
▪ مدیریت فرآیند تایید مدارک مهندسی در سیستم از طریق ایجاد Workflow. 
▪ ارائه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی مربوط به مدارک مهندسی از طریق ابزار SAP Business Object. 
▪ تخصیص مدارک مهندسی به سطوح مربوطه در پروژه.
▪ تعیین درصد پیشرفت فاز Engineering پروژه بر اساس وضعیت تایید مدارک مهندسی به صورت اتوماتیک. 
▪ کاهش خطا در پروسه Billing قراردادهای Cost Plus، با توجه به یکپارچگی پروژه با ماژول فروش و لحاظ شدن خودکار تمام هزینه های پروژه در پروسه Billing
▪ یکپارچگی WBSپروژه با سایر دپارتمان ها و فعالیت های سازمان هم چون ثبت قراردادها، سفارشات خرید، سفارش فروش و ... که موجب کاهش خطای کاربری در ثبت اسناد و نیز سهولت در گزارش گیری شده است.
 مدیریت موجودی کالای هر پروژه به صورت جداگانه و جلوگیری از مصرف کالای یک پروژه در سایر پروژه ها.
 سهولت در گزارش گیری به سبب ارائه گزارشات استاندارد و همچنین گزارشات طراحی شده نظیر گزارش قراردادها و گزارشات ماهیانه در پروژه Buy Back
 
آدرس وب سایت: www.petropars.com