معرفی سامه آرا

معرفی مدیران
سید محمد نبوتی فومنی

سید محمد نبوتی فومنی

رییس هیئت مدیره، مدیر فناوری اطلاعات، مشاور ارشد ماژول های زیرساخت

علی قمی

علی قمی

عضو هیئت مدیره، مشاور ارشد ماژول های خرید، فروش و لجستیک