همکاری با ما

همکاری با ما

مشخصات شخصی

شغل مورد تقاضا


زبان های خارجی


+ اضافه کردن زبان جدید

آشنایی با کامپیوتر، نرم افزار و شبکه های اجتماعی


مشخصات معرف