اجرایی شدن سیستم SAP S4HANA 2021 در شرکت الکتروپیک

	اجرایی شدن سیستم SAP S4HANA 2021 در شرکت الکتروپیک
بازگشت

اجرایی شدن سیستم SAP S4HANA 2021 در شرکت الکتروپیک

اجرایی شدن کامل سیستم SAP در شرکت الکتروپیک

در تاریخ 15 فروردین 1401 ماژول های مالی ، قیمت تمام شده ، فروش ، تامین ، انبار ، برنامه ریزی ، تولید و کیفیت ، نگهداری و تعمیرات ، مدیریت پروژه ، مدیریت اسناد و مدارک ، کارگزینی ، چارت سازمانی ، حضور و غیاب ، جذب و استخدام ، حقوق و دستمزد ، آموزش و توسعه نیروی انسانی در سیستم SAP اجرایی شده و جایگزین سیستم راهکاران گردید .ورژن پیاده سازی شده S4HANA 2020  در بستر فیوری میباشد.