شروع پروژه پیاده سازی سیستم SAP در شرکت پتروشیمی تبریز

شروع پروژه پیاده سازی سیستم SAP در شرکت پتروشیمی تبریز
بازگشت

شروع پروژه پیاده سازی سیستم SAP در شرکت پتروشیمی تبریز

پروژه پتروشیمی تبریز در تاریخ 2 و 3 مرداد ماه 1401 شروع گردید در روز دوم مرداد جلسه با حضور کلیه مدیران  جلسات پتروشیمی تبریز و سامه آرا و در روز سوم کلیه اعضا تیم پروژه در محل آمفی تاتر برگزار گردید. 

در جلسات فوق دلایل انتخاب SAP ، چگونگی انتخاب شرکت سامه آرا ، چگونگی اجرای پروژه ، اسکوپ ، زمانبندی و ..... به تفضیل توسط مدیران پروزه طرفین صحبت شد.

کلمات کلیدی SAP ERP پیاده سازی استقرار