اجرایی شدن سیستم سپ در صنایع شیمیایی غفاری

اجرایی شدن سیستم سپ در صنایع شیمیایی غفاری
بازگشت

اجرایی شدن سیستم سپ در صنایع شیمیایی غفاری

اجرایی شدن کامل سیستم SAP در صنایع شیمیایی غفاری

در تاریخ اول دیماه 1401 ماژول های مالی ، قیمت تمام شده ، فروش ، تامین ، انبار ، برنامه ریزی ، تولید و کیفیت ، نگهداری و تعمیرات ، ایمنی و بهداشت ، مدیریت پروژه ، مدیریت اسناد و مدارک ، کارگزینی ، چارت سازمانی ، حضور و غیاب ، جذب و استخدام ، حقوق و دستمزد ، آموزش و توسعه نیروی انسانی در سیستم SAP اجرایی شده و جایگزین سیستم شماران گردید .ورژن پیاده سازی شده S4HANA 2020  در بستر فیوری میباشد.