اجرای تست یکپارچگی سیستم SAP ERP در شرکت دقیق شیمی

اجرای تست یکپارچگی سیستم SAP ERP در شرکت دقیق شیمی
بازگشت

اجرای تست یکپارچگی سیستم SAP ERP در شرکت دقیق شیمی

اجرای موفقیت آمیز تست یکپارچگی سیستم SAPدر شرکت دقیق شیمی در تاریخ 19 بهمن ماه 1401 در هتل ارم با حضور مدیرعامل ،مدیران ارشد، روسا ، کاربران کلیدی و کاربران سیستمی و با همکاری مشاوران شرکت سامه آرا با موفقیت به پایان رسید.در این برنامه کلیه فرایندهای برنامه ریزی فروش ، اجرای MRP ، برنامه ریزی خرید داخلی و خارجی ، فرایند های انبارداری ، کیفیت ، برنامه ریزی تولید و تولید ، فروش و فرایندهای مالی و قیمت تمام شده با داده های واقعی توسط کربران کلیدی تست گردید. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته اجرای واقعی سیستم در شرکت دقیق شیمی ابتدای سال 1402  خواهد بود.