پایان فاز طراحی سیستم SAP و شروع فاز آموزش

پایان فاز طراحی سیستم SAP و شروع فاز آموزش
بازگشت

پایان فاز طراحی سیستم SAP و شروع فاز آموزش

پایان فاز Explore در پروژه پیاده سازی سیستم SAP ERP  در شرکت پتروشیمی تبریز

در این فاز کلیه فرایندهای To be  سازمان با توجه به  فرایندهای Best Practice سیستم SAP در صنعت پتروشیمی ارائه گردید. فرایندهای زنجیره تامین ، خرید ، انبار ، برنامه ریزی ، فروش ، تولید ، منابع انسانی ، حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی و کارکنان رسمی شرکت نفت ، حضور و غیاب ، حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی و قیمت تمام شده و مدیریت بودجه ارائه گردید. با توجه به اینکه در پیاده سازی پروژه از روش Agile و متدولوژی SAP Activate استفاده میشود لذا برنامه ریزی شده است که جلسات Sprint فرایندها از ابتدای اسفند ماه 1401 شروع و تا پایان خرداد ماه سال 1402 به اتمام برسد.