پایان فاز بومی سازی و آموزش سیستم SAP S4HANA در شرکت پتروشیمی تبریز

پایان فاز بومی سازی و آموزش سیستم SAP S4HANA در شرکت پتروشیمی تبریز
بازگشت

پایان فاز بومی سازی و آموزش سیستم SAP S4HANA در شرکت پتروشیمی تبریز

فاز Customizing و بومی سازی سیستم SAP با توجه به استاندارد و Best Practice های SAP اول آبان ماه 1401 شروع گردید و در 29 اسفند 1401  به اتمام رسید ، همچنین فاز مربوط به آموزش کاربران  اول اسفند 1401 شروع و 25 تیر ماه 1402 در شرکت پتروشیمی تبریز به اتمام رسید. اینک در مرحله دریافت اطلاعات پایه و شروع فاز تست یکپارچگی می باشد.