شروع پیاده سازی و استقرار سیستم SAP S4HANA 2022 در شرکت کرمان موتور

  شروع پیاده سازی و استقرار سیستم SAP S4HANA 2022 در شرکت کرمان موتور
بازگشت

شروع پیاده سازی و استقرار سیستم SAP S4HANA 2022 در شرکت کرمان موتور

پیاده سازی و استقرار سیستم SAP S4HANA 2022  در شرکت کرمان موتور با حضور کلیه مدیران و کارشناسان ارشد شرکت کرمان موتور و مدیران و مشاوران شرکت سامه آرا در تاریخ 1402/02/20 شروع شد.

اسکوپ پروژه شامل مدیریت مالی (حسابداری مالی ، حسابداری مدیریت و قیمت تمام شده) ، مدیریت تأمین و تدارکات ، مدیریت فروش ، مدیریت تولید ، مدیریت کیفیت ، مدیریت انبار و لجستیک ، مدیریت اسناد و مدارک ، منابع انسانی (کارگزینی ، جذب و استخدام ، حضورو غیاب ، حقوق و دستمزد، آموزش ، مدیریت توسعه نیرو انسانی و پرتال منابع انسانی ) میباشد.