پایان فاز طراحی فرایندهای صنایع شیمیایی غفاری بر اساس SAP Best Practice

پایان فاز طراحی فرایندهای صنایع شیمیایی غفاری بر اساس  SAP Best Practice
بازگشت

پایان فاز طراحی فرایندهای صنایع شیمیایی غفاری بر اساس SAP Best Practice

فاز طراحی فرایندهای صنایع شیمیایی غفاری بر اساس  SAP Best Practice توسط مشاوران شرکت سامه آرا انجام و در تاریخ 15 دی ماه 1400 در جلسه ای با حضور مدیران صنایع شیمیایی غفاری به پایان رسید. در این فاز فرایندهای استاندارد و همچنین BEST Practice های موجود در صنعت شیمیایی در راه حل های SAP  برای ماژول های انبار ، مالی ، تامین ، فروش ، تولید ، کیفیت ، نگهداری و تعمیرات ، مدیریت اسناد و مدارک ، ایمنی و بهداشت ، لجستیک ، منابع انسانی ، حسابداری مالی و حسابداری صنعتی  یا بهاء تمام شده تهیه و خوشبختانه با حمایت مدیران فهیم صنایع شیمیایی غفاری با حداقل گپ شناسایی شده طراحی و به تایید کاربران کلیدی و صاحبین فرایند رسید. 

در فاز بعدی بومی سازی سیستم SAP بر اساس فرایندهای طراحی شده و جمع آوری داده های اصلی و پایش آنها صورت خواهد گرفت . طبق برنامه ریزی صورت گرفته این فاز تا پایان بهمن ماه 1400 به اتمام و فاز آموزش شروع خواهد شد.

 ورژن سیستم استفاده شده دراین شرکت S4HANA 2020 میباشد.