پایان فاز بومی سازی سیستم SAP S4HANA در صنایع شیمیایی غفاری

پایان فاز بومی سازی سیستم SAP S4HANA در صنایع شیمیایی غفاری
بازگشت

پایان فاز بومی سازی سیستم SAP S4HANA در صنایع شیمیایی غفاری

مرحله کاستومایزینگ و بومی ساسری سیستم SAP با توجه به استاندارد و Best Practice های SAP در صنایع شیمیایی غفاری تمام و فاز آموزش شروع گردید.نکته قابل توجه دراین پروژه میزان بسیار کم توسعه ها و تغییرات درخواستی است و این اتفاق قطعا با حمایت حداکثری مدیران صورت گرفت.