شروع فاز Explore در پروژه پیاده سازی S4HANA در گروه خودرویی بهمن در دی ماه سال 1397

شروع فاز Explore در پروژه پیاده سازی S4HANA در گروه خودرویی بهمن در دی ماه سال 1397
بازگشت

شروع فاز Explore در پروژه پیاده سازی S4HANA در گروه خودرویی بهمن در دی ماه سال 1397

در روز چهارشنبه مورخ 5 دیماه 1397 فاز Explore ( Blue Print  از پروژه پیاده سازی SAP S4HANA ورژن 1809 با حضور مدیران و کاربران کلیدی گروه بهمن ، بهمن موتور ، بهمن دیزل و سیبا موتور و کارشناسان و مشاوران سامه آرا بصورت رسمی آغاز گردید.