پایان فاز Realize پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم S4HANA SAP ERP- در گروه صنعتی بارز در بهمن ماه سال 1397

پایان فاز Realize پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم S4HANA SAP ERP- در گروه صنعتی بارز در بهمن ماه سال 1397
بازگشت

پایان فاز Realize پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم S4HANA SAP ERP- در گروه صنعتی بارز در بهمن ماه سال 1397

فاز تست یکپارچگی سیستم SAP  با موفقیت در گروه صنعتی بارز با حضور دهها تن از کاربران کلیدی و صاحبان فرایند به اتمام رسید. در این فاز سیستم ، توسط کاربران کلیدی و با اطلاعات واقعی تست گردید.