پایان تست یکپارچگی سیستم S4HANA درشرکت تولیدی آذین تنه در مرداد ماه سال 1397

پایان تست یکپارچگی سیستم S4HANA درشرکت تولیدی آذین تنه در مرداد ماه سال 1397
بازگشت

پایان تست یکپارچگی سیستم S4HANA درشرکت تولیدی آذین تنه در مرداد ماه سال 1397

فاز تست یکپارچگی در شرکت آذین تنه، با تایید فرایندها و سناریو های تست شده، توسط کارفرمای محترم با موفقیت به پایان رسید. این فرایندها که شامل تمامی فرایندهای اصلی شرکت در ماژول های تامین و تدارکات،تولید، فروش، ، مالی و قیمت تمام شده بوده است، در قالب سناریوهای از پیش تهیه شده و  طی جلسات تست یکپارچگی توسط کاربران کلیدی و صاحبان فرایند تست گردید و مورد تایید قرار گرفت.
در طی این فاز که حدود 2.5 ماه به طول انجامید بیش از 50 سناریو مختلف که شبیه سازی از فرآیندهای واقعی سازمان بود تست و مورد تایید قرار گرفت.