شروع فاز Explore در پروژه پیاده سازی S4HANA در گروه خودرویی بهمن

شروع فاز Explore در پروژه پیاده سازی S4HANA در گروه خودرویی بهمن
بازگشت

شروع فاز Explore در پروژه پیاده سازی S4HANA در گروه خودرویی بهمن

زمان شروع پروژه 20 آذر ماه 1397و اسکوپ پیاده سازی شامل تمامی فرایند های  زنجیره تأمین و ماژولهای  وابسته به آن شامل فروش، تامین، تولید، کیفیت، لجستیک و انبار، نگهداری و تعمیرات، مدیرت اسناد و مدارک و در حوزه مالی ماژول های  حسابداری عمومی، حسابداری مدیریت و مدیریت نقدینگی و در حوزه منابع انسانی ماژولهای مدیریت سوابق پرسنلی، چارت سازمانی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد میباشد. 

ورژن مورد استفاده در این پروژه S4/HANA است.