پایان مرحله آموزش SAP ERP نسخه S4HANA به کاربران کلیدی در پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی شرکت آذین تنه اردیبهشت ماه سال 1397

پایان مرحله آموزش SAP ERP نسخه S4HANA به کاربران کلیدی در پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی شرکت آذین تنه اردیبهشت ماه سال 1397
بازگشت

پایان مرحله آموزش SAP ERP نسخه S4HANA به کاربران کلیدی در پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی شرکت آذین تنه اردیبهشت ماه سال 1397

فاز آموزش کاربران کلیدی در پروژه پیاده سازی SAP ERP در شرکت آذین تنه، که در تاریخ 19 آذر ماه آغاز گردیده بود، با برگزاری بیش از 150 جلسه آموزشی در حوزه های مختلف سازمان به پایان رسید.

در این مرحله از پروژه بیش از 110 سند آموزشی در ماژول های تامین، فروش، انبار و لجستیک، تولید، مالی ،قیمت تمام شده و مدیریت زنجیره تامین مالی از سوی مشاوران تهیه و طی جلساتی که حدود چهار ماه به طول انجامید،آموزش داده شد. این آموزش ها در نسخه S4/HANA SAP و با تم جدید Fiori ارائه گردید.

در فاز بعدی کلیه فرآیندهای سازمان در قالب سناریوهایی از پیش تعریف شده  و به صورت یکپارچه با همه بخش های مرتبط در هر فرآیند تست خواهند شد و سیستم مورد تایید کاربران کلیدی قرار خواهد گرفت.