پایان فاز طراحی پروژه پیاده سازی SAP ERP در گروه صنعتی بارز در بهمن ماه سال 1396

پایان فاز طراحی پروژه پیاده سازی SAP ERP در گروه صنعتی بارز در بهمن ماه سال 1396
بازگشت

پایان فاز طراحی پروژه پیاده سازی SAP ERP در گروه صنعتی بارز در بهمن ماه سال 1396

از Explore پروژه پیاده سازی SAP در شرکت گروه صنعتی بارز (کرمان) با تایید اسناد طراحی، توسط کارفرمای محترم با موفقیت به پایان رسید. در طی این فاز، جلسات متعددی در حوزه های مختلف کسب و کار جهت طراحی سیستمی فرآیندها و یکپارچگی آنها برگزار گردید و در پایان اسناد طراحی به تأیید کلیه کاربران کلیدی رسید.

مهمترین فعالیت های انجام شده در این فاز عبارتند از:

▪ برگزاری بیش از 50 جلسه آموزش آشنایی مقدماتی با ماژول های SAP

▪ برگزاری بیش از 140 جلسه طراحی فرآیندها در هر ماژول

▪ برگزاری 35 جلسه در رابطه با یکپارچگی ماژول ها

▪ برگزاری بیش از 10 جلسه استانداردسازی فرآیندهای بین گروه و کردستان  

▪ تهیه بیش از 60 قالب داده اساسی مورد نیاز سیستم

▪ تهیه بیش از 1300 صفحه اسناد طراحی فرآیندهای سازمان

▪ برگزاری بیش از 40 جلسه جهت ارائه و تایید اسناد طراحی

پروژه پیاده سازی  SAP در شرکت گروه صنعتی بارز از خرداد 96 آغاز شده است و فاز طراحی آن با توجه به تنوع محصولات و فرآیندهای سازمان 7 ماه به طول انجامید.
پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در گروه بارز با استفاده از راهکار SAP ورژن S/4HANA در حال انجام است