آغاز مرحله آموزش SAP ERP به کاربران کلیدی در پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی آذین تنه در آذر ماه سال 1396

آغاز مرحله آموزش SAP ERP به کاربران کلیدی در پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی آذین تنه در آذر ماه سال 1396
بازگشت

آغاز مرحله آموزش SAP ERP به کاربران کلیدی در پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی آذین تنه در آذر ماه سال 1396

مرحله آموزش به کاربران کلیدی SAP در پروژه ی آذین تنه، پس از پایان فاز configuration و انجام تنظیمات مورد نیاز آن، از 19 آذر ماه آغاز گردیده است. کاربران کلیدی در جلسات آموزشی در خصوص نحوه کار با سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP و مفاهیم مهم مرتبط با آن، آموزش می بینند.  پیش بینی می گردد این فعالیت که در اسکوپ فاز اول، شامل ماژول های تامین، فروش، انبار و لجستیک، تولید، مالی و قیمت تمام شده است دو ماه به طول بینجامد. این آموزش ها در ورژن S4/HANA توسط مشاوران ماژول ها به کاربران کلیدی ارائه می گردد.