آغاز مرحله آموزش SAP ERP به کاربران کلیدی در پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی بارز کردستان در مهرماه سال 1396

آغاز مرحله آموزش SAP ERP به کاربران کلیدی در پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی بارز کردستان در مهرماه سال 1396
بازگشت

آغاز مرحله آموزش SAP ERP به کاربران کلیدی در پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی بارز کردستان در مهرماه سال 1396

مرحله آموزش به کاربران کلیدی SAP در بارز کردستان، با به پایان رسیدن فاز configuration و انجام تنظیمات مورد نیاز آن، از اول مهر ماه آغاز گردیده است. کاربران کلیدی در جلسات آموزشی در خصوص نحوه کار با سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP و مفاهیم مهم مرتبط با آن، آموزش می بینند.
پیش بینی می گردد این فعالیت که همزمان با آغاز سال تحصیلی شروع شده است، دو ماه به طول بینجامد.
این آموزش ها در ورژن S4/HANA توسط مشاوران ماژول ها به کاربران کلیدی ارائه می گردد.