نصب سيستم SAP S4HANA در گروه صنعتي بارز در مرداد ماه سال 1396

نصب سيستم SAP S4HANA در گروه صنعتي بارز در مرداد ماه سال 1396
بازگشت

نصب سيستم SAP S4HANA در گروه صنعتي بارز در مرداد ماه سال 1396

پس از تاييد اسناد بلوپرينت در پروژه بارز كردستان، عمليات نصب سيستم Development نيز توسط مشاورين سامه آرا به پايان رسيد. در اين پروژه از سيستم SAP S4H نسخه ١٦١٠ به عنوان جديدترين راهكار تجاري شركت SAP براي سازمان هاي بزرگ استفاده شده است.
در این راهکار از سیستم مدیریت دیتابیس HANA بهره گرفته شده که در مقایسه با سیستم های سنتی، سرعت پردازش و تحلیل داده ها به شدت افزایش یافته است. با اتمام عمليات نصب، اقدامات اوليه جهت سفارشي سازي سيستم نيز آغاز شده و طي يك ماه آينده به اتمام خواهد رسيد.