عقد قرارداد پیاده سازی و استقرار سیستم SAP S4HANA در گروه صنعتی بارز در فروردین ماه سال 1396

عقد قرارداد پیاده سازی و استقرار سیستم SAP S4HANA در گروه صنعتی بارز در فروردین ماه سال 1396
بازگشت

عقد قرارداد پیاده سازی و استقرار سیستم SAP S4HANA در گروه صنعتی بارز در فروردین ماه سال 1396

پس از انعقاد قرارداد و شروع پروژه SAP ERP در شرکت بارز کردستان در آذر 1395 ، گروه صنعتی بارز به این نتیجه رسید که سیستم هوشمند SAP را برای کل گروه صنعتی بارز پیاده سازی و مورد بهره برداری قرار دهد، لذا قرارداد پیاده سازی SAP ERP ورژن S4HANA در تاریخ 1395/12/24 به امضا رسید . شروع پروژه در تاریخ اول اردیبهشت 1396 بوده و اسکوپ پروژه کلیه فرایندهای مالی ، قیمت تمام شده ، بودجه ، مدیریت منابع مالی ، فروش ، تامین ، تولید ، نگهداری و تعمیرات ، مدیریت کیفیت ، مدیریت اسناد و مدارک ، مدیریت تغییرات مهندسی ، لجستیک ، مدیریت پروژه ، مدیریت سرمایه گذاری ، مدیریت برنامه ریزی استراتژیک سازمان، مدیریت منابع انسانی و هوش تجاری میباشد.