تأیید عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP توسط شرکت حسابرسی آرمان راهبرد در گروه صنعتی بوتان در تیر ماه سال 1395

تأیید عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP توسط شرکت حسابرسی آرمان راهبرد در گروه صنعتی بوتان در تیر ماه سال 1395
بازگشت

تأیید عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP توسط شرکت حسابرسی آرمان راهبرد در گروه صنعتی بوتان در تیر ماه سال 1395

در تاریخ 28/05/95 عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در حوزه مالی در گروه صنعتی بوتان مورد تأیید شرکت حسابرسی آرمان راهبرد قرار گرفت.