ارائه دموی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در گروه صنعتی گلرنگ در تیرماه سال 1395

ارائه دموی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در گروه صنعتی گلرنگ در تیرماه سال 1395
بازگشت

ارائه دموی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در گروه صنعتی گلرنگ در تیرماه سال 1395

دموی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی  SAP ERP در گروه صنعتی گلرنگ در تاریخ 95/04/07 و 95/04/08 توسط شرکت سامه آرا با سخنرانی آقایان ریاستیان، قمی، رنگ آمیز، نبوتی، میرنیا و خانم ها مهرعلی، علی اکبری و پورجعفری انجام شد.
برنامه روز اول شامل معرفی سامه آرا، مدیریت زنجیره تأمین، عمده فروشی و تجارت و برنامه روز دوم شامل مدیریت پروژه، مدیریت تولید (در سه بخش) و فناوری اطلاعات بود.