آغاز پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی SAP Business One در شرکت کاویان در تیرماه سال 1395

 آغاز پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی SAP Business One در شرکت کاویان در تیرماه سال 1395
بازگشت

آغاز پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی SAP Business One در شرکت کاویان در تیرماه سال 1395

آغاز پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی SAP Business One در شرکت کاویان
اسکوپ پروژه: مالی، تأمین، تولید، فروش