عقد قرارداد پشتیبانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در گروه پتروپارس در فروردین ماه سال 1395

عقد قرارداد پشتیبانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در گروه پتروپارس در فروردین ماه سال 1395
بازگشت

عقد قرارداد پشتیبانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در گروه پتروپارس در فروردین ماه سال 1395

قرارداد پشتیبانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP از تاریخ 01/01/95 در گروه پتروپارس آغاز گردید. لازم به ذکر است شرکت سامه آرا پیش از این، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP را در گروه پتروپارس با موفقیت کامل پیاده سازی نموده  است.