اجرای موفقیت آمیز SAP در فاز 2 در شرکت گلستان در فروردین ماه سال 1394

اجرای موفقیت آمیز SAP در فاز 2 در شرکت گلستان در فروردین ماه سال 1394
بازگشت

اجرای موفقیت آمیز SAP در فاز 2 در شرکت گلستان در فروردین ماه سال 1394

در فاز اول ماژول‌های خرید، لجستیک، فروش، تولید، نگهداری و تعمیرات، حسابداری مالی، حسابداری قیمت تمام شده، آنالیز سود آوری پیاده‌سازی و اجرا شده بود. نکته اجرا در فاز اول این بود که برای کاهش ریسک اجرا، شعبه‌های گلستان در کل ایران از سیستم قبلی خود به نام نیلوفر استفاده می‌کردند اما اطلاعات بصورت آنلاین به کمک SAP Process Integration – SAP PI از سیستم نیلوفر به سیستم SAP و برعکس از SAPبه نیلوفر منتقل می گردید.در فاز 2 SAPدر شعبه‌ها نیز عملیاتی و با موفقیت اجرایی گردید و کاربران شعبه‌های گلستان در کشور از SAPاستفاده می‌کنند.