اجرایی شدن کامل سیستم SAP در شرکت پتروپارس و حفاری پوسکو در دی ماه سال 1395

اجرایی شدن کامل سیستم SAP در شرکت پتروپارس و حفاری پوسکو در دی ماه سال 1395
بازگشت

اجرایی شدن کامل سیستم SAP در شرکت پتروپارس و حفاری پوسکو در دی ماه سال 1395

پس از اجرایی شدن سیستم مالی و منابع انسانی در شعبه ایران ، سیستم کامل SAP ERP در حوزه های مهندسی ، مدیریت قراردادها ، مدیریت تامین و انبارها ، برنامه ریزی و  مدیریت پروژه ، مدیریت کیفیت ، مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی و مدیریت تامین منابع مالی و قیمت تمام شده پروژه ها در تاریخ 10 دیماه 1393 اجرایی گردید.