موفقیتی دیگر: اجرایی شدن SAP در شرکت کروز در فروردین ماه سال 1393

موفقیتی دیگر: اجرایی شدن SAP در شرکت کروز در فروردین ماه سال 1393
بازگشت

موفقیتی دیگر: اجرایی شدن SAP در شرکت کروز در فروردین ماه سال 1393

شروع پروژه :مهر 1391

زمان اجرای آزمایشی(موازی با سیستم های موجود): آبان 1392

زمان اجرای واقعی(حذف سیستم های موازی): فروردین 1393

اسکوپ پروژه: فروش، لجستیک، خرید، انبار، تولید، کیفیت، نگهداری و تعمیرات، مدیریت اسناد و مدارک، مدیریت منابع انسانی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، حسابداری مالی (دفتر داری، دریافت، پرداخت، بانک، اموال)، حسابداری مدیریت (حسابداری عوامل و مراکز هزینه، حسابداری قیمت تمام شده)

مدیر عامل : مهندس سخاء

مدیر پروژه کارفرما: مهندس علی ارض پیما