موفقیتی دیگر: اجرایی شدن SAP دراولین شرکت FMCG، شرکت گلستان در فروردین ماه سال 1393

موفقیتی دیگر: اجرایی شدن SAP دراولین شرکت FMCG، شرکت گلستان در فروردین ماه سال 1393
بازگشت

موفقیتی دیگر: اجرایی شدن SAP دراولین شرکت FMCG، شرکت گلستان در فروردین ماه سال 1393

شروع پروژه :آذر 1392
زمان اجرا: فروردین 1393
اسکوپ پروژه: فروش، لجستیک، خرید، انبار، تولید، کیفیت، مدیریت حسابداری مالی (دفترداری، حسابداری خرید، حسابداری فروش و شعب، بانک، اموال) ، حسابداری مدیریت (حسابداری عوامل و مراکز هزینه، حسابداری قیمت تمام شده)
مدیر عامل : علی گرامی
مدیر پروژه کارفرما : مهندس مهدوی / مهندس صادقی