اجرایی شدن موفق SAP در شرکت کروز در فروردین ماه سال 1392

اجرایی شدن موفق SAP در شرکت کروز در فروردین ماه سال 1392
بازگشت

اجرایی شدن موفق SAP در شرکت کروز در فروردین ماه سال 1392

اجرایی شدن ماژول مدیریت منابع انسانی SAP ERP در شرکت کروز اول فروردین 1392