موفقیتی دیگر: اجرایی شدن کاملSAP در اولین شرکت نفتی در ایران - شرکت پتروپارس لیمیتد در آبان ماه سال 1392

موفقیتی دیگر: اجرایی شدن کاملSAP در اولین شرکت نفتی در ایران - شرکت پتروپارس لیمیتد در آبان ماه سال 1392
بازگشت

موفقیتی دیگر: اجرایی شدن کاملSAP در اولین شرکت نفتی در ایران - شرکت پتروپارس لیمیتد در آبان ماه سال 1392

شروع پروژه: 20 شهریور 1391
پایان پروژه: 1 آبان 1392
اسکوپ پروژه: مدیریت مالی، حسابداری پروژه و قیمت تمام شده، مدیریت بودجه، مدیریت نقدینگی، فروش، خرید، انبار و لجستیک، پروژه، کیفیت، ایمنی و بهداشت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت اسناد و مدارک
مدیر عامل شرکت پتروپارس: آقای مهندس محمد جواد شمس
مدیر پروژه کارفرما (شرکت پتروپارس): مهندس مسعود ذاکر مشفق