پایان فاز Blueprint و شروع فاز Realization در شرکت گلستان در شهریور ماه سال 1392

پایان فاز Blueprint و شروع فاز Realization در شرکت گلستان در شهریور ماه سال 1392
بازگشت

پایان فاز Blueprint و شروع فاز Realization در شرکت گلستان در شهریور ماه سال 1392

در تاریخ 5 شهریور 1392 جلسه معرفی مرحله سوم پروژه SAP ERP شرکت گلستان در ساختمان گلداران برگزار شد.