اجرایی شدن موفقSAP در شرکت پتروپارس (شعبه ایران) در تیرماه سال 1392

اجرایی شدن موفقSAP در شرکت پتروپارس (شعبه ایران) در تیرماه سال 1392
بازگشت

اجرایی شدن موفقSAP در شرکت پتروپارس (شعبه ایران) در تیرماه سال 1392

 مازول‌های خرید، انبار، مالی و منابع انسانی SAP ERP در تاریخ  10 تیر 1392 در شرکت پترو پارس اجرایی شد.