عقد قرارداد پیاده سازی SAP و شروع پروژه در شرکت گلستان در آبان ماه سال 1391

عقد قرارداد پیاده سازی SAP و شروع پروژه در شرکت گلستان در آبان ماه سال 1391
بازگشت

عقد قرارداد پیاده سازی SAP و شروع پروژه در شرکت گلستان در آبان ماه سال 1391

در تاریخ 20 آبان 1391 با حضور مهندس ریاستیان قرارداد پروژه SAP ERP گلستان منعقد گردید.