پایان فاز Blue Print در شرکت کروز در بهمن ماه سال 1390

پایان فاز Blue Print در شرکت کروز در بهمن ماه سال 1390