شروع پروژه کروز در مهرماه سال 1390

شروع پروژه کروز در مهرماه سال 1390
بازگشت

شروع پروژه کروز در مهرماه سال 1390

پروژه SAP ERP در کروز  در تاریخ 12 مهر 1390 با حضور مشاوران و کاربران کلیدی و مدیران ارشد در شرکت کروز شروع شد.