اتمام فاز طرحریزی پروژه SAP-ERP شرکت الکتروژن

اتمام فاز طرحریزی پروژه SAP-ERP شرکت الکتروژن
بازگشت

اتمام فاز طرحریزی پروژه SAP-ERP شرکت الکتروژن

طی جلسه ای که در تاریخ 7ام بهمن ماه 1398 برگزار گردید، اتمام فاز شناخت و طرحریزی (Explore )  پروژه SAP-ERP شرکت الکتروژن  رسما تایید و فاز بعدی ( فاز Relaization-Configuration  ) شروع گردید.

فاز طرحریزی پروژه، طی برگزاری  178 جلسه با حضور کاربران کلیدی و مدیران شرکت الکتروژن و مشاورین شرکت سامه آرا در حوزه های مختلف به مدت 5 ماه ( از شهریور ماه 1398 لغایت بهمن ماه 1398) به طول انجامید.

                                                    

هدف اصلی از اجرای فاز شناخت و طرحریزی( Explore)، شناخت معماری فرایندهای شرکت کارفرما توسط مشاوران سامه آرا و شناسایی و معرفی راهکارهای SAP  بر اساس Best Practise های SAP در صنعت مرتبط بود .پس از اتمام جلسات، شرکت سامه آرا نتایج کار را در قالب مستندات بلوپرینت تنظیم و به کارفرما ارائه نمود. پس از بررسی و تایید مستندات توسط کاربران کلیدی و مدیران میانی و ارشد شرکت ، این مستندات مبنای شروع کار بومی سازی سیستم SAP در مرحله بعد قرار گرفت.