پایان فاز تست یکپارچگی پروژه بارز کردستان

پایان فاز تست یکپارچگی پروژه بارز کردستان
بازگشت

پایان فاز تست یکپارچگی پروژه بارز کردستان

فاز تست یکپارچگی در شرکت لاستیک بارز کردستان، با تایید فرایندها و سناریو های تست شده، توسط کارفرمای محترم با موفقیت به پایان رسید. این فرایندها که شامل تمامی فرایندهای اصلی شرکت در ماژول های تامین و تدارکات،تولید، فروش، منایع انسانی، نگهداری و تعمیرات، مالی و قیمت تمام شده بوده است، در قالب سناریوهای از پیش تهیه شده و  طی جلسات تست یکپارچگی توسط کاربران کلیدی و صاحبان فرایند تست گردید و مورد تایید قرار گرفت.  در طی این فاز که 3 ماه به طول انجامید بیش از 80 سناریو مختلف که شبیه سازی از فرآیندهای واقعی سازمان بود تست و مورد تایید قرار گرفت.آموزش مناسب و تسلط کاربران کلیدی جهت انجام فرایندهای تست، نظارت تیم پروژه کارفرما بر روند انجام تست ها و همچنین انجام دقیق تنظیمات مطابق با نیازهای شرکت بارز کردستان از جمله دلایل انجام موفق این فاز از پروژه بوده است.