شرکت های برتر حوزه تکنولوژی از نگاه پرسنل این شرکت ها

شرکت های برتر حوزه تکنولوژی از نگاه پرسنل این شرکت ها
بازگشت

شرکت های برتر حوزه تکنولوژی از نگاه پرسنل این شرکت ها

پیرو ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت Glassdoor از میان پرسنل شرکت های معتبر تولید تکنولوژی که در گزارش 21 سپتامبر 2020 ارایه گردیده، شرکت SAP رتبه اول را اخذ نموده است. بالاترین پارامترهایی که در این ارزیابی به خود اختصاص داده ، امتیاز پیشنهاد کار در این شرکت به دوستان که 94% بوده و تایید مدیریت ارشد این سازمان که 97% بوده است.